هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره :

مدیر عامل : سید مرتضی مهدوی                                                            رئیس هیئت مدیره : سید فرید مهدوی
فوق لیسانس مخابرات و MBA                                                               دکتری پزشکی