حوزه فعالیتهای شرکت

  • طراحى و توليد ترمينال هاى ويدئو كنفرانس بومى امن
  • ارائه خدمات ویدئوکنفرانس، Video StreamingوMCU
  • طراحى و توليد تجهيزات پزشکی از راه دور
  • طراحی و تولید کیوسک سلامت
  • راهکارهای مبتنی بر اینترنت اشیاء
  • طراحی و عرضه سامانه سلامت همراه